Ditě v obilí
Radka Vrzalová

Radka Vrzalová

Příspěvek na péči pro děti s potravinovou intolerancí

Ve chvíli, kdy je Vašemu dítěti diagnostikována celiakie, diabetes či jiná potravinová intolerance můžete mimo příspěvky zdravotních pojišťoven, požádat u příslušného Úřadu práce o „Příspěvek na péči“.

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách) a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.), ve které jsou uvedena vymezení schopností zvládat základní životní potřeby.

Při posouzení závislosti u osoby do 18 let ve 3 okruzích vzniká dle ust. § 8 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění, nárok na I. stupeň závislosti, tj. příspěvek ve výši 3.300 Kč měsíčně a při posouzení závislosti ve 4–5 okruzích vznikne nárok na II. stupeň závislosti, tj. příspěvek ve výši 6.600 Kč měsíčně.

Pokud se rozhodnete o tuto sociální dávku požádat, formuláře pro podání žádosti o Příspěvek na péči naleznete na webových stránkách MPSV nebo je možné je získat přímo na Úřadu práce.

Je potřeba vyplnit „Žádost o příspěvek na péči“„Oznámení o poskytovateli pomoci“, a tyto podat u příslušného Úřadu práce.

Žádost se vyřizuje ve správním řízení, kdy nejprve proběhne sociální šetření, při kterém sociální pracovník zjišťuje skutečný stav ve spolupráci s účastníky řízení (tj. rodiči a dětmi) a následně proběhne posouzení lékařem posudkové služby, který určí stupeň závislosti. Lékař posuzuje stupeň závislosti na základě doložených lékařských zpráv, které mu poskytne dětský lékař spolu s vyplněným formulářem a na základě skutečností zjištěných při sociálním šetření.

Je dobré se s dětským lékařem domluvit, aby pro účely posouzení zaslal i zdravotní dokumentaci, kterou jste mu v souvislosti s onemocněním dítěte poskytli (tj. zprávy od odborných lékařů – gastroenterolog, alergolog, imunolog příp. z nemocnice).

Pozornost při posuzování oblastí základních životních potřeb, při kterých potřebuje dítě dohled a pomoc by měla být zaměřena při těchto typech zdravotních omezení na níže uvedené oblasti a tyto by měly být posuzovány v souvislosti s potravinovou intolerancí.

Posuzované okruhy, ve kterých dítě potřebuje pomoc, tzn. posuzování nezvládaných schopností (celiakie, diabetes, … = potravinové intolerance): odůvodnění nezvládaných úkonů (a to ať pro samotné posuzování pro účely přiznání příspěvku na péči, tak pro odvolání v případě zamítavého rozhodnutí)

 • stravovánídítě samo není schopno dodržovat stanovený dietní režim. Příprava stravy, dohled nad vhodnými potravinami, hlídání složení kupovaných potravin; u diabetu také hlídání jednotek.
  Celodenně je třeba řešit potraviny a to ať ve smyslu jejich složení s ohledem na obsah lepku a v případě diabetu, pak i na hlídání množství jednotek, kdy je třeba před jídlem měřit glykemie a následně dle jejich výše aplikovat inzulin. Rodič musí u dítěte dohlížet na to, aby konzumovalo stravu v obvyklém denním režimu, který je třeba zvýšeně sledovat v souvislosti s diabetem.
 • tělesná hygiena – v souvislosti s aplikací inzulinu je nutné ve větší míře také dohlížet na tělesnou hygienu, kdy je třeba hlídat místa vpichů (měření glykemií, aplikace inzulinu).
 • péče o zdravídítě není schopno samo dodržovat léčebný režim, spočívající v provádění preventivních a léčebných postupech (potravinové intolerance), zajištění dodržování dietních opatření; měření glykemií, aplikace inzulinu.
  Dítě není schopno rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc (je řešeno v jiných souvislostech, než v jakých řeší jeho vrstevníci). Dítě není schopno vyhodnotit potíže vzniklé v souvislosti s dietní chybou a tuto následně samo řešit.
 • osobní aktivitydítě není schopno si plánovat a uspořádat osobní a volnočasové aktivity způsobem, jakým jsou schopny tento úkon zvládat děti jeho věku, neboť tyto musí být přizpůsobovány možnostem stravování a léčebnému režimu, kdy stravování musí být řešeno v návaznosti na zdravotní omezení (potravinové intolerance).
  I při plánování osobních aktivit je nutné řešit, kdy a co bude jíst, zda to bude v danou chvíli a na daném místě dostupné.
  V případě diabetu je třeba řešit měření glykemií a následně podle výsledků aplikaci příslušné dávky inzulinu.
  Onemocnění se promítá do docházky do mateřské školy, plnění školní docházky, ale ovlivňuje také veškeré volnočasové aktivity, včetně možnosti navštěvovat kroužky. V tomto je třeba spolupracovat se školskými i volnočasovými organizacemi a zajistit dostupnost vhodné stravy, poučení a spolupráci s pedagogickým či výchovným personálem.
  S ohledem na dietní omezení není dítě samo schopno si stanovit a dodržet denní program.

Úřad práce rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči na základě posudku lékaře posudkové služby.

Pokud účastník řízení (rodič žádající o sociální dávku) nesouhlasí s výsledkem řízení a to ať se zamítavým rozhodnutím, či přiznaným stupněm závislosti, má možnost se ve lhůtě do 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí odvolat. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které znovu celou věc posoudí.

Zpracováno: 08/2020, sociální pracovnicí, pro pomoc rodičům dětí s potravinovou intolerancí

Další skvělé recepty